مدیر اجرایی

نام: مهرداد

نام خانوادگی: شفیعی

سمت: مدیر اجرایی شرکت تولیدی لاستیک البرز

سال شروع فعالیت

شماره تماس: ۵۵۲۴۹۵۰۰-۰۲۱

فاکس : ۵۵۲۴۹۶۱۲-۰۲۱

رایانامه: m.shafie@kiantireco.com

اعضای اجرایی

نام:

نام خانوادگی:

سمت:

سال شروع فعالیت

نام

نام خانوادگی:

سمت:

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی

سمت

سال شروع فعالیت