لیست مدیران کارخانه کیان تایر

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: خسروی

سمت: مدیر بازرگانی

سال شروع فعالیت: 1383

نام: مهرداد

نام خانوادگی: شفیعی

سمت: مدیریت عامل

سال شروع فعالیت: 1375

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: اله یاری

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال شروع فعالیت: 1389

نام: داود

نام خانوادگی: فدائی

سمت: معاونت مالی اداری

سال شروع فعالیت: 1399

نام: پیام

نام خانوادگی: شریفی

سمت: مدیر ارشد تکنولوژی

سال شروع فعالیت: 1393

نام: رضا

نام خانوادگی: بسحاق

سمت: مدیر حقوقی

سال شروع فعالیت: 1378

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: سطوتی

سمت: مدیر ارشد فنی مهندسی

سال شروع فعالیت: ۱۳84

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: فتحی زاده

سمت: مدیر ارشد کنترل کیفیت

سال شروع فعالیت: ۱۳78

نام:سولماز

نام خانوادگی: مختاری

سمت: مدیر ترکیبات مواد

سال شروع فعالیت: 1384

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر بهبود تکنولوژی

سال شروع فعالیت:

نام: وحید

نام خانوادگی: بیگلو

سمت: مدیر تاسیسات و انرژی

سال شروع فعالیت: 1387

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابیانه

سمت: مدیر برق،الکترونیک

سال شروع فعالیت: 1390

نام: حمزه

نام خانوادگی: آقاگلی

سمت: مدیر ابزار

سال شروع فعالیت: 1384

نام: محمد

نام خانوادگی: صادقی

سمت: مدیر خدمات پس از فروش

سال شروع فعالیت: 1382

نام: عبداله

نام خانوادگی: کاهه

سمت: مدیر نظارت های فنی

سال شروع فعالیت: 1391

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر دایره قراردادها و بیمه

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: رئیس حراست

سال شروع فعالیت:

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر فرآیند 2

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: معاونت فنی و تولید

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر فرآیند 3

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر منابع انسانی

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر فرآیند 4

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر پشتیبانی عمرانی – خدماتی

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر ایمنی و بهداشت و طب کار

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر فرآیند 1

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر ارشد تولید

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر فنی ساخت

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر تعمیرات مکانیک

سال شروع فعالیت

نام:

نام خانوادگی:

سمت: مدیر تضمین مرغوبیت و استانداردها

سال شروع فعالیت