نمایندگان استان کرمان

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ علی کامیابی کرمان- خ میرزا رضا کرمانی- مقابل پمپ بنزین فابریک ۰۹۱۳۱۴۰۰۵۹۹