ایستگاه صلواتی اربعین

آماده سازی ایستگاه صلواتی اربعین توسط کارخانه کیان تایر

آدرس : خیابان فداییان اسلام ، شمال به سمت حرم عبدالعظیم حسنی

تاریخ : 98

/فناوری اطلاعات و ارتباطات.