اهدای خون در کارخانه 98/08/01

استقرار واحد انتقال خون در کارخانه کیان تایر

تاریخ 98/08/01

/فناوری اطلاعات و ارتباطات.