لیست مدیران کارخانه کیان تایر

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی

سمت: مدیر منابع انسانی

سال شروع فعالیت: 1393

نام: مهرداد

نام خانوادگی: شفیعی

سمت: مدیر صادرات و فروش نواحی

سال شروع فعالیت: ۱۳75

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: اله یاری

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال شروع فعالیت: 1389

نام: مهدی

نام خانوادگی: محبعلی

سمت: معاونت فنی و تولید

سال شروع فعالیت: 1398

نام: حسن

نام خانوادگی: گلرخ

سمت: مدیر ارشد تکنولوژی

سال شروع فعالیت: ۱۳77

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: فتحی زاده

سمت: مدیر ارشد کنترل کیفیت

سال شروع فعالیت: ۱۳78

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: سطوتی

سمت: مدیر ارشد فنی مهندسی

سال شروع فعالیت: ۱۳84

نام: جناب مهندس محمدرضا

نام خانوادگی: خسروی

سمت: مدیر بازرگانی

سال شروع فعالیت: 1383

نام:خانم س

نام خانوادگی: مختاری

سمت: مدیر ترکیبات مواد

سال شروع فعالیت: ۱۳84

نام: خانم ش

نام خانوادگی: جعفریان

سمت: مدیر بهبود تکنولوژی

سال شروع فعالیت: 1386

نام: مصطفی

نام خانوادگی: جعفری

سمت: مدیر ارشد تولید

سال شروع فعالیت: ۱۳90

نام: رضا

نام خانوادگی: بسحاق

سمت: مدیر حقوقی

سال شروع فعالیت: 1378

نام: پیام

نام خانوادگی: سیلاخوری

سمت: مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی تولید

سال شروع فعالیت: 1392

نام: یدالله

نام خانوادگی: نصرالهی

سمت: رئیس حراست

سال شروع فعالیت: 1398

نام: فرزاد

نام خانوادگی: عبدالحمید

سمت: مدیر فنی ساخت

سال شروع فعالیت: 1388

نام: حمزه

نام خانوادگی: آقاگلی

سمت: مدیر ابزار

سال شروع فعالیت: 1384

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: محمدپور

سمت: رئیس تدارکات داخلی

سال شروع فعالیت: 1382

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: منتهایی

سمت: مدیر خدمات پس از فروش

سال شروع فعالیت: 1375

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: کامروایی

سمت: مدیر فرآیند 2

سال شروع فعالیت: 1386

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابیانه

سمت: مدیر برق،الکترونیک

سال شروع فعالیت: 1390

نام: رضا

نام خانوادگی: یوسفیان

سمت: مدیر فرآیند 3

سال شروع فعالیت: 1378

نام: جمشید

نام خانوادگی: دخیلی

سمت: مدیر مالی

سال شروع فعالیت: 1395