کیان تایر

لاستیک های صنعتی و راهسازی

نمایش دکمه چاپ مشاهده در قالب PDF
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
20 - 9.00
12/14
20 - 10.00
14/16
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
15 - 8.15
14/16
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
10 - 6.50
10/12
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
25 - 17.50
14/16
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
10 - 6.15
10/12
15 - 8.15
14/16
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
25 - 20.50
20/24
25 - 23.50
20/24
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
24 - 14.00
14/16
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
24 - 16.00
20
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
16.5 - 12.00
14
...
...
.
.
اندازه/Size
تعداد لايه/P.R
-9.00-20
COMP
14
...
...

You are here