نمایندگان استان یزد

ردیف نام نماینده آدرس تلفن همراه
۱ علیرضا سوزنکار یزد- بلوار ۱۷ شهریور- جنب پل هوایی ۰۹۱۳۱۵۱۶۸۶۱