سرپرست هیات اجرایی

نام: بهنام

نام خانوادگی: پورحیدری

سمت: سرپرست هیات اجرایی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۸

شماره تماس: ۵۵۲۴۹۵۰۰-۰۲۱

فاکس : ۵۵۲۴۹۶۱۲-۰۲۱

رایانامه: d.r.pourheydari@kiantireco.com

اعضای هیات اجرایی

نام:

نام خانوادگی:

سمت: عضو غیرموظف هیات اجرایی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۸

mehdiPazoki

نام: مهدی

نام خانوادگی: پازوکی

سمت: عضو غیرموظف هیات اجرایی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۸

نام:

نام خانوادگی: زنجانی

سمت: عضو هیات اجرایی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۸

نام:

نام خانوادگی: نگهبان

سمت: عضو هیات اجرایی

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۸